URVALSPROV 2021

Urvalsprov 2021

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 31.5.2021 kl. 14.00-18.00 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Sökandens säkerhetsanvisning

Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning har utarbetats med beaktande av gällande myndighetsanvisningar. Anvisningen kan ännu kompletteras under våren om myndighetsföreskrifterna ändras.

Anvisningar för sökande

Anvisningar för sökande (pdf)

Bekanta dig med anvisningarna grundligt och noggrant!

Du får noggrannare ankomstanvisningar under maj från universitetet på den ort som du i Studieinfo har angett som urvalsprovsort (Obs: Helsingfors universitets anvisningar hittas på HU:s hemsidor, ingen epost skickas).

Övningsprov

Vi erbjuder dig möjligheten att göra ett övningsprov före urvalsprovet. Det är viktigt att göra övningsprovet så att du på förhand kan testa din dator och webbläsare inför provet. Försäkra dig om att du har tillgång till den nyaste versionen av webbläsaren.

Övningsprovet kan genomföras 17.5 kl 8.00 – 28.5 kl 23.59

Länken till övningsprovet: https://tkt.tim.education

Urvalsprov

Den som deltar i urvalsprovet måste infinna på plats sig i god tid innan urvalsprovstillfället inleds. Ankomsttiden kan variera beroende på ansökningsmål och sökande. Kontrollera din egen ankomsttid i instruktionerna som ansökningsmålet skickar åt dig, eller i ansökningsmålets instruktioner på nätet. Urvalsprovsorterna skickar i maj e-post med ankomstinstruktioner till de sökande som i sin ansökan i Studieinfo har angett att de skriver urvalsprovet på orten i fråga. Undantag: Helsingfors universitets ankomstinstruktioner anges på HU:s hemsida.

Du ska ha med dit ett officiellt ikraftvarande identitetsbevis (pass, personkort med foto som har utfärdats av polisen, körkort, personkort försett med foto som har utfärdats i EU-/ETA-området).

Urvalsprovet är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på universitetets campus eller i något annat utrymme som anges av universitetet. För detta behöver sökande en dator samt internetuppkoppling. Sökande svarar själv för att internetuppkopplingen fungerar och att datorn är lämpad för att genomföra provet.

Du ska ha med dig till urvalsprovet:

 • Ett bildförsett identitetsbevis
 • Något att skriva med
 • Bärbar dator och strömsladd
 • Ansiktsmask (vid behov får du en mask av övervakarna på urvalsprovet). Kom också ihåg att ta med reservmasker.

Dessutom får du ha med dej på urvalsprovet:

 • En korkförsedd dryckesflaska (får inte innehålla kaffe eller energidryck)
 • Läkemedel som du eventuellt behöver under provet. Läkemedlen ska vara uttagna ur sin originalförpackning, gäller inte tablettkarta. Visa upp läkemedlen för övervakaren när du går in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Du får ha med dig engångsöronproppar, öronpropparna ska vara i en oöppnad förpackning. Observer att du nödvändigtvis inte hör alla instruktioner om du använder öronproppar.
 • Det är tillåtet att använda skyddshandskar.

Krav på utrustning:

För att urvalsprovet ska kunna genomföras krävs främst en lämplig webbläsare . De nyaste versionerna av följande webbläsare ha testats och konstaterats fungera:

 • Chrome
 • Edge
 • Firefox
 • Safari

I princip vilken enhet som helst med en modern webbläsare räcker. Det kan vara lättare att svara på frågorna om det finns ett tangentbord.

Urvalsprovets skeden och poängsättning

Urvalsprovet består av två skeden och urvalsprovets båda skeden genomförs på urvalsprovsdagen den 31.5.2021 kl. 14-18. Efter provet rangordnas sökande baserat på poängen hen har fått i det första skedet, och urvalsprovets andra skede bedöms endast för de sökande som med ett godkänt resultat har genomfört det första skedet.

I urvalsprovets andra skede bedöms minst dubbelt antal sökande jämfört med den kvot som gäller för urvalsprovsantagningen. Om flera sökande har samma totalpoäng poängen räcker för att antas, antas alla sökande med samma totalpoäng även om kvoten överskrids.

Poängsättning
Urvalsprovets maximipoäng är 60 poäng. I urvalsprovets första skede kan man maximalt få 30 poäng och i urvalsprovets andra skede maximalt 30 poäng.


Slutligt urval
Sökande vars hela urvalsprov har bedömts kan bli antagna i urvalsprovsantagningen. Urvalsprovets andra skede bedöms alltså endast för de sökande som med ett godkänt resultat har genomfört det första skedet.


Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Eventuella ändringar i antagningsgrunderna samt närmare information om genomförandesättet för urvalsprovet meddelas senare, senast 16.3.2021. Det slutliga studerandeurvalet baserar sig på den övervakade delen av urvalsprovet och sökande antas i enlighet med kvoten för urvalsprovsantagningen som nämns i antagningsgrunderna.


Sökande kan antas till vilket som helst av universitetens som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete oavsett vid vilket universitet hen deltar i urvalsprovet.


Information som rör urvalsprovet hittas förutom på den här sidan (https://tkt-yhteisvalinta.fi/sv) också under varje ansökningsmåls antagningsgrunder i Studieinfo. Antagningsgrunderna bekräftas per ansökningsmål.


Tidtabell
Ansökningstiden är 17.3-31.3.2021. Ansökningstiden slutar den 31.3.2021 kl. 15.00. Mera information om den elektroniska ansökningen hittas på Studieinfo.fi.

Antagningens resultat meddelas i sökandens Min Studieinfo senaste den 9.7.2021.

Resultat och delgivning av urvalsprovssvar

Du kan bekanta dig med dina egna urvalsprovssvar och deras bedömning under 14 dygn från och med den deadline för publicering av antagningsresultat som tidigare har meddelats (9.7.2021).

Urvalsprovets delgivningstjänst finns tillgänglig i TIM-systemet under tiden 9-23.7.2021. För alla ansökningsmål som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete görs begäran om delgivning via blanketten som hittas på sidan: https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/valintakokeet/valintakokeiden-nayttopalvelu.

Blanketten finns tillgänglig under tiden för anhållan om rättelse (9-23.7.2021). Returnera blanketten senast onsdag 21.7.2021. Vi strävar efter att behandla begäran om delgivning av urvalsprovsresultat inom 1-2 arbetsdagar

Anhållan om rättelse

En skriftlig anhållan om rättelse av möjliga fel i studerandeurvalet ska göras senast den 23.7.2021 kl. 15.00. I datavetenskapernas urval ska skriftlig anhållan om rättelse lämnas in till alla universitet vars ansökningsmåls antagningsresultat man söker ändring i. Anhållan om rättelse lämnas in i enlighet med de instruktioner universitetet i fråga ger. Till anhållan ska bifogas de dokument som åberopas i rättelseanhållan.

Anhållan ska innehålla följande information:

 • Person- och kontaktuppgifter
 • Ansökningsmål som anhållan om rättelse gäller
 • Vilken del av beslutet som anhållan gäller/vilken av uppgifterna i urvalsprovet som anhållan gäller (om det rör sig om urvalsprov) 
 • Hur korrigeringen ska ske
 • På vilken grund anhåller du om rättelse