URVALSPROV 2021

Urvalsprovet i datavetenskap ordnas måndagen den 31.5.2021 kl. 14.00-18.00 vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet (Joensuu och Kuopio), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Den som deltar i urvalsprovet bör infinna sig en halv timme innan provtillfället börjar. På provtillfället ska hen kunna bevisa sin identitet genom att visa upp ett officiellt ID-kort försett med foto, körkort eller pass.

Urvalsprovet är ett nätbaserat urvalsprov som genomförs på sökandens egen dator på universitetets campus eller i något annat utrymme som anges av universitetet. För detta behöver sökande en dator samt internetuppkoppling. Sökande svarar själv för att internetuppkopplingen fungerar och att datorn är lämpad för att genomföra provet.

Urvalsprovet består av två skeden och urvalsprovets båda skeden genomförs på urvalsprovsdagen den 31.5.2021 kl. 14-18. Efter provet rangordnas sökande baserat på poängen hen har fått i det första skedet, och urvalsprovets andra skede bedöms endast för de sökande som med ett godkänt resultat har genomfört det första skedet.

I urvalsprovets andra skede bedöms minst dubbelt antal sökande jämfört med den kvot som gäller för urvalsprovsantagningen. Om flera sökande har samma totalpoäng poängen räcker för att antas, antas alla sökande med samma totalpoäng även om kvoten överskrids.

Poängsättning
Urvalsprovets maximipoäng är 60 poäng. I urvalsprovets första skede kan man maximalt få 30 poäng och i urvalsprovets andra skede maximalt 30 poäng.


Slutligt urval
Sökande vars hela urvalsprov har bedömts kan bli antagna i urvalsprovsantagningen. Urvalsprovets andra skede bedöms alltså endast för de sökande som med ett godkänt resultat har genomfört det första skedet.
Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Eventuella ändringar i antagningsgrunderna samt närmare information om genomförandesättet för urvalsprovet meddelas senare, senast 16.3.2021. Det slutliga studerandeurvalet baserar sig på den övervakade delen av urvalsprovet och sökande antas i enlighet med kvoten för urvalsprovsantagningen som nämns i antagningsgrunderna.
Sökande kan antas till vilket som helst av universitetens som ingår i datavetenskapernas urvalsprovssammarbete oavsett vid vilket universitet hen deltar i urvalsprovet.
Information som rör urvalsprovet hittas förutom på den här sidan (https://tkt-yhteisvalinta.fi/sv) också under varje ansökningsmåls antagningsgrunder i Studieinfo. Antagningsgrunderna bekräftas per ansökningsmål.


Tidtabell
Ansökningstiden är 17.3-31.3.2021. Ansökningstiden slutar den 31.3.2021 kl. 15.00. Mera information om den elektroniska ansökningen hittas på Studieinfo.fi.
Antagningens resultat meddelas i sökandens Min Studieinfo senaste den 16.7.2021.
Vid eventuellt fel i antagningen ska en skriftlig begäran om rättelse lämnas in senast den XX.7.2021 före kl 15.00 (datum bekräftas senare). Gällande antagningen till datavetenskap behöver en skriftlig begäran om rättelse skickas in till alla de universitet i vars ansökningsmåls resultat man begär om rättelse. Begäran om rättelse lämnas in enligt universitetens egna anvisningar. De dokument som man vill åberopa måste bifogas i begäran om rättelse.